Warunki i zasady korzystania z serwisu

Poniższe Warunki Korzystania zostały opracowane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i zawierają zasady związane z funkcjonowaniem Serwisu jak również korzystania i świadczenia Usług. Warunki Korzystania zawierają również prawa i obowiązki Użytkowników oraz zakres odpowiedzialności, prawa i obowiązki Administratora jako prowadzącego i zarządzającego Serwisem. Jednocześnie zasady korzystania z niektórych Usług udostępnionych przez Serwis mogą być regulowane także odrębnymi Regulaminami.

Ochronie prawnej podlegają: znaki towarowe, wygląd graficzny, elementy grafiki, logo, baza danych, oprogramowanie jak również koncepcja Serwisu i jego poszczególne treści.

Korzystanie z Usług Serwisu jest możliwe po zaakceptowaniu treści Warunków Korzystania oraz Polityki Ochrony Prywatności. Jednocześnie, rozpoczęcie korzystania z Usług będzie równoznaczne z ich akceptacją.

I. Definicje

Administrator – 1Filter s.r.o., Nádražní 42/4, 737 01 Český Těšín, spółka zarejestrowana dnia 21 października 2002 w Regionalnym Sądzie w Ostravie, sekcja C, wpis 27726.

Dane – schematy, materiały, informacje, algorytmy, oznaczenia, programy, utwory, nazwy, schematy, linki, aplikacje, znaki, znaki towarowe, wzory, wzory użytkowe, kody, komentarze, symbole, wpisy, wizerunki, dźwięki umieszczone w Serwisie przez Administratora lub na jego zlecenie.

Konto – zbiór funkcji i Usług dostępnych dla Użytkownika po zarejestrowaniu i zalogowaniu do Serwisu, zbiór danych i ustawień Użytkownika dotyczących działania i Usług Serwisu. Odrębny Regulamin określa warunki korzystania z Konta.

Polityka Ochrony Prywatności – zbiór zasad przetwarzania i ochrony danych osobowych Użytkowników przez Administratora, integralna część Warunków Korzystania.

Regulamin / Regulaminy - reguły jakim podlega korzystanie z Usług Serwisu.

Serwis – strona internetowa dostępna pod adresem www.1filter.eu lub innymi domenami zarządzanymi przez 1Filter s.r.o. odwołująca się do niniejszych Warunków Korzystania.

Usługa - darmowe lub płatne świadczenie udostępnione przez Administratora drogą elektroniczną Użytkownikom Serwisu w oparciu o Warunki Korzystania oraz Regulaminu.

Użytkownik - osoba, która korzysta z Serwisu.

Warunki Korzystania - zbiór zasad i praw określających sposób korzystania z Serwisów internetowych zarządzanych przez 1Filter s.r.o.

II. Postanowienia ogólne

 1. Warunki Korzystania zawierają podstawowe zasady użytkowania Serwisu i Usług w nim dostępnych.
 2. Administrator jest zarządcą Serwisu
 3. Jeżeli użytkowanie Serwisu lub jego Usług związane jest z udostępnieniem przez Administratora Regulaminu, obowiązuje on włącznie z Warunkami Korzystania. W przypadku, w którym Warunki Korzystania pozostają w sprzeczności z Regulaminem lub nie ma możliwości ich wzajemnego połączenia, obowiązują postanowienia Regulaminu.
 4. Użytkowanie Serwisu przewiduje możliwość korzystania z niego zarówno Użytkownikom posiadającym Konto jak i tym, którzy go nie posiadają.
 5. Zarówno użytkowanie jak i dostęp do Serwisu jest darmowy. Jednak na podstawie Regulaminu niektóre Usługi mogą być oznaczone jako płatne.

III. Dostęp do Serwisu

 1. Przeglądarka Internetowa używana do korzystania z Serwisu musi spełniać następujące wymogi:
  1. Obsługa HTML 4.01 wg. standardu W3C,
  2. Włączona obsługa Javascript
  3. Włączona obsługa cookie,
  4. Poprawnie zainstalowana wtyczka Adobe Flash Player wersji 11 lub nowsza.
 2. Na sprawność działania Serwisu może mieć wpływ łącze internetowe Użytkownika oraz ustawienia własne sprzętu i oprogramowania.
 3. Administrator zobowiązuje się do zapewnienia ciągłości funkcjonowania Serwisu. Jednakże podczas napraw, przeglądów, konserwacji, ulepszeń Serwisu mogą nastąpić ograniczenia w jego dostępności lub całkowity jego brak.
 4. Administrator będzie informował Użytkowników o planowanych przerwach technicznych oraz ich długości dostępnymi środkami, przede wszystkim za pośrednictwem komunikatów umieszczonych w Serwisie.

VI. Zawartość Serwisu

 1. Korzystanie z Serwisu jest ściśle określone przez Warunki Korzystania oraz Regulamin i przepisy prawa. Wszelkie czynności prowadzące do utrudnień funkcjonowania i dostępu do Serwisu są zabronione. Zabrania się działań zagrażających prawom lub interesom Administratora i Użytkowników.
 2. Wszelkie Dane, prawa do nazwy i domeny stanowią wyłączną własność Administratora. Korzystanie z nich jest regulowane Warunkami Korzystania oraz przepisami obowiązującego prawa. Korzystanie z Serwisu przez Użytkownika nie oznacza przekazania mu praw do Serwisu lub Danych a jedynie pozwala na użytkowanie na potrzeby własne zgodne z Warunkami Korzystania.
 3. Udostępnianie, upublicznianie oraz wszelkie formy rozpowszechniania zawartości Serwisu muszą się odbywać za wyraźną zgodą Administratora. Każdorazowa odrębna zgoda wymagana jest w przypadkach, gdy przepisy prawa uprawniają Administratora do sprzeciwienia się bądź niewyrażenia zgody na korzystanie z Danych w określonym zakresie.

V. Reklamacje

 1. Reklamacje związane z działaniem Serwisu lub oferowanych Usług należy zgłaszać Administratorowi na adres e-mail webmaster@1filter.eu.
 2. W reklamacji należy ująć powód oraz dokładny jej opis.
 3. Administrator zastrzega sobie prawo rozstrzygnięcia wniesionej reklamacji w terminie 14 dni od daty jej wpłynięcia.
 4. Jeżeli do rozpatrzenia reklamacji potrzebne będą dodatkowe dane lub informacje, Administrator może wymagać od Użytkownika ich uzupełnienia.
 5. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Użytkownik zostanie poinformowany poprzez Administratora wiadomością wysłaną na adres e-mail podany przez Użytkownika.

VI. Ochrona danych osobowych

 1. Użytkowanie Serwisu lub wybranych Usług może wymagać podania przez Użytkownika danych osobowych. Jeżeli Użytkownik odmówi ich udostępnienia, poda nieprawdziwe dane lub nie wyrazi zgody na ich przetwarzanie, korzystanie z Serwisu lub niektórych usług może zostać ograniczone.
 2. Dobrowolne podanie danych osobowych przez Użytkownika uprawnia go do korzystania z Serwisu lub wybranych Usług.
 3. Dane osobowe Użytkownika Administrator może wykorzystywać zgodnie z Polityką Ochrony Prywatności oraz prawa o ochronie danych osobowych.

VII. Zakończenie korzystania z Serwisu, sposób blokowania dostępu do Serwisu

 1. Użytkownik może w każdym momencie zrezygnować z użytkowania Serwisu. Zasady postępowania w przypadku rezygnacji z korzystania z Usług określa Regulamin.
 2. Administrator zastrzega sobie prawo do zablokowania niektórych funkcji lub dostępu do Serwisu w podanych niżej przypadkach:
  1. sposób korzystania z Serwisu przez Użytkownika jest niezgodny z prawem lub łamie Warunki Korzystania.
  2. Użytkownik działa na szkodę Serwisu bądź Administratora lub w inny sposób narusza jego dobre imię.
 3. Jeżeli Użytkownik w wyznaczonym terminie nie usunie skutków naruszenia i nie przywróci stanu odpowiadającego Warunkom Korzystania oraz Regulaminowi, Administrator może zablokować mu dostęp do Serwisu.
 4. Jeżeli Regulamin Usługi nie mówi inaczej, Administrator może w każdej chwili zakończyć oferowanie i świadczenie Usługi.

VIII. Postanowienia końcowe

 1. W przypadku niezgodności z obowiązującym prawem jakiegokolwiek postanowienia Regulaminu lub Warunków Korzystania pozostałe ich paragrafy są utrzymane w mocy.
 2. Administrator może zmieniać Warunki Korzystania, o czym Użytkownik zostanie poinformowany poprzez Serwis lub inny określony Regulaminem sposób. Zmiana ta nie może naruszać praw Użytkownika nabytych przed wprowadzeniem zmiany.
 3. Regulamin zaczyna obowiązywać z dniem zamieszczenia na stronie Serwisu. Wszelkie zmiany zaczynają obowiązywać w terminie 14 dni od ich zamieszczenia i poinformowania Użytkowników komunikatami systemowymi.
 4. Aktualne Warunki Korzystania dostępne są pod adresem http://1filter.eu