Podstawowe pojęcia i definicje z dziedziny filtracji powietrza

Podstawowe pojęcia i definicje z dziedziny filtracji powietrza

Podstawowe pojęcia i wyjaśnienie definicji z dziedziny filtracji powietrza. Tutaj znajdziesz terminy takie jak właściwości filtracyjne, wskaźniki filtracji, skuteczności filtracji, wzór dla obliczenia skuteczności filtracji, końcowy i początkowy opór powietrza etc.

Charakterystyka filtra (filtracyjna)

Zbiór danych zawierających podstawowe właściwości filtracyjne i przepływowe filtru. Wskaźniki filtracyjne – parametry służące do opisu i oceny procesu filtracji powietrza:

 • skuteczność filtracji (lub współczynnik przeskoku):
  • całkowita
  • przedziałowa (frakcyjna)
 • strata ciśnienia podczas przepływu powietrza przez filtr (opór przepływu)
 • pojemność pyłowa filtru
 • Skuteczność filtracji – zdolność urządzenia filtracyjnego lub materiału filtracyjnego do zatrzymywania pyłu, określona jako stosunek ilości (masy, liczby cząstek) pyłu zatrzymanego przez filtr do ilości doprowadzonej do filtru
η = S1-S2
S1

S1 – stężenie pyłu w powietrzu przed filtrem, wyrażone jako np. (mg/m3) lub (liczba cząstek /m3)
S2– stężenie pyłu w powietrzu za filtrem, wyrażone jako np. (mg/m3) lub (liczba cząstek /m3)

 • Skuteczność całkowita
  • skuteczność zatrzymania całej masy pyłu bez uwzględniania pyłu podziału na frakcje (-) lub (%)
  • skuteczność uśredniona dla całej powierzchni filtru w danych warunkach eksploatacyjnych (-) lub %)
 • Skuteczność przedziałowa (frakcyjna) – skuteczność określona dla cząstek o danym wymiarze (średnicy) lub z określonego przedziału ich wymiarów; zależnie od sposobu oznaczenia rozróżnia się przedziałową skuteczność liczbową lub wagową (masową) (-) lub (%)
 • Początkowy opór przepływu – spadek ciśnienia statycznego powietrza na niezapylonym filtrze przy nominalnym natężeniu przepływu powietrza (Pa)
 • Końcowy opór przepływu (górna wartość graniczna) – ustalona przez producenta filtra górna wartość oporu przepływu powietrza, po osiągnięciu której materiał filtracyjny powinien być wymieniony (Pa)
 • Stan końcowy filtru – stan, w którym opór filtru osiągnął górną wartość graniczną lub w którym skuteczność filtracji spadła do wartości uznanej w danej metodyce pomiarowej za najniższą dopuszczalną
 • Nominalne natężenie przepływu powietrza – natężenie przepływu powietrza przez filtr, określone przez producenta, odpowiadające warunkom eksploatacyjnym, dla których zaprojektowano filtr, przy gęstości powietrza 1,20 kg/m3, wyrażone w (m3/s)
 • Powierzchnia czołowa filtru – powierzchnia przekroju poprzecznego filtru łącznie z ramą (m2)
 • Powierzchnia czynna filtru – powierzchnia przekroju poprzecznego filtru, przez którą przepływa powietrze (m2)
 • Powierzchnia efektywna materiału filtracyjnego – powierzchnia efektywna materiału filtracyjnego w filtrze, przez którą przepływa powietrze (bez powierzchni klejonych, prętów itd.) (m2)
 • Prędkość wlotowa – strumień objętościowy powietrza (m3/s) podzielony przez powierzchnię czołową filtru (m/s)
 • Prędkość przepływu – strumień objętościowy powietrza (m3/s) podzielony przez powierzchnię czynną filtru (m/s)
 • Prędkość filtracji – strumień objętościowy powietrza (m3/s) podzielony przez powierzchnię efektywną materiału filtracyjnego w filtrze (m/s)
 • Klasyfikacja filtrów powietrza – zaliczenie filtrów powietrza do odpowiednich grup oraz klas w oparciu o wartości parametrów filtracyjnych (skuteczności lub penetracji) określanych za pomocą specjalnych procedur badawczych opisanych w normach

Komentarze

Time: 0,916229 / SQL: 0,06993s for 170 queries / Net Memory: 13509624 / Peak: 14437168