Ogólne Warunki Handlowe

§ 1 Definicje niektórych pojęć

Przez „Warunki“ rozumie się niniejsze Ogólne Warunki Handlowe; przez „Dostawcę“ rozumie się spółkę 1Filter s.r.o., REGON: 26727455; przez „Odbiorcę“ rozumie się prowadzącą działalność gospodarczą osobę fizyczną lub prawną kupującą od Dostawcy towar; przez „Ofertę“ rozumie się ofertę handlową Dostawcy na towar, na który złożył zapytanie ofertowe Odbiorca; przez „Odbiór towaru“ rozumie się jego dostarczenie Odbiorcy, które będzie z reguły stwierdzone podpisem uprawnionego przedstawiciela Odbiorcy na dowodzie dostawy lub innym podobnym dokumencie; przez „Siłę wyższą“ rozumie się zdarzenie niezależne ani od woli Dostawcy, ani Odbiorcy, którego nie można było przewidzieć i któremu nie można było zapobiec nawet przy maksymalnym zachowaniu należytej staranności zwykle przyjmowanej w stosunkach handlowych. Przez „Informacje poufne“ rozumie się wszelkie fakty, które tworzą tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu postanowień § 504 ustawy nr 89/2012 Dz. U., kodeksu cywilnego, jak również wszelkie pozostałe informacje, które zostały jako takie oznaczone lub mają taki charakter, że ich ujawnienie może wyrządzić którejkolwiek stronie umowy szkodę, bez względu na to czy mają charakter osobistych, handlowych, czy innych informacji. Strony umowy uzgodniły, że przez Informacje poufne będą rozumiały w szczególności wszystkie informacje oraz dane techniczne, technologiczne, ekonomiczne, finansowe, handlowe, prawne, o charakterze organizacyjnym i twórczym, odkrycia, metody, wzorce, systemy, zasady, procedury znalezienia rozwiązań, style, pomysły oraz projekty, postrzegalne z nośników, np. próbek, wykresów, planów, opisów, procedur, instrukcji, diagramów oraz wszelkich pojedynczych dokumentów, jak również wyrażone w jakikolwiek inny wyczuwalny sposób, bez względu na to czy stanowią przedmiot tajemnicy przedsiębiorstwa udzielającej strony umowy, jak również jakiekolwiek inne informacje, dane oraz dokumenty, które udzielą sobie wzajemnie strony umowy w pisemnej, ustnej, elektronicznej lub jakiejkolwiek innej postaci w związku z wzajemną współpracą. Za Informacje poufne uważane są także informacje, które strony umowy uważają za poufne według postanowień § 10 niniejszych Warunków.

§ 2 Postanowienia ogólne

1. Niniejsze Warunki mają pierwszeństwo stosowania przed postanowieniami umowy, chyba że umowa zawarta pomiędzy Dostawcą i Odbiorcą stanowi inaczej.

2. Warunki handlowe Odbiorcy są wiążące dla Dostawcy tylko wtedy, gdy są zgodne z niniejszymi Warunkami, jak również z zawartą umową, oraz o ile Dostawca został zaznajomiony z ich treścią. W przypadku wzajemnych sprzeczności lub rozbieżności regulacji pierwszeństwo zastosowania oraz aplikacji na stosunek umowny znajdują niniejsze Warunki.

3. Dostawca zobowiązuje się dostarczyć towar zgodnie z zamówieniem Odbiorcy, jeżeli będzie ono odpowiadało Ofercie Dostawcy, a Odbiorca zobowiązuje się do odbioru towaru oraz do zapłaty Ceny kupna w terminie wskazanym w fakturze wystawionej dla właściwego zamówienia i na warunkach wskazanych niżej w Warunkach.

4. Dostawca potwierdzi Odbiorcy na piśmie akceptację jego zamówienia (dalej zwaną „Potwierdzeniem zamówienia“). Dopiero poprzez Potwierdzenie zamówienia zostaje zawarta umowa sprzedaży i Dostawca zobowiązany jest dostarczyć towar. Dostawca zastrzega sobie jednak prawo do dostarczenia zamówionego towaru także bez Potwierdzenia zamówienia; w takim przypadku umowa zostaje zawarta w chwili dostarczenia zamówionego towaru.

5. Wszelka komunikacja dokonywana będzie najczęściej drogą pisemną za pośrednictwem kuriera, faksem, pocztą elektroniczną lub listem poleconym.

6. Odbiorca zobowiązuje się do wypełnienia Formularza rejestracyjnego klienta, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszych Warunków, prawdziwymi danymi.

§ 3 Cena kupna

Cena kupna ustanowiona jest według Oferty Dostawcy. W pozostałych przypadkach ustanowiona jest według aktualnego cennika Dostawcy. Cena kupna podana jest bez ustawowego podatku VAT, który zostanie do ceny kupna doliczony w wysokości określonej właściwym przepisem prawnym obowiązującym w dniu wystawienia faktury (dalej zwana tylko „Ceną kupna“).

§ 4 Towar

1. O ile strony nie ustalą inaczej, zastosowanie znajdą następujące tolerancje dla odchyłek od ustalonych wymiarów, mas i kątów towaru:

  • a. Masa (tolerancja dla odchyłki od ustalonej masy określona jest w procentach) – dopuszczalna odchyłka wynosi plus lub minus 1,5% masy netto;
  • b. Wymiary (tolerancja dla odchyłki od ustalonego wymiaru określona jest w milimetrach) – dopuszczalna odchyłka wynosi plus lub minus 2,0 mm; dla wymiaru nominalnego powyżej 600 mm dopuszczalna odchyłka wynosi plus lub minus 3 mm;
  • c. Kąty (tolerancja dla odchyłki od ustalonego kąta określona jest w stopniach) – dopuszczalna odchyłka wynosi plus lub minus 1°.

Odchyłki od wymiarów, mas oraz kątów w ramach wyżej wymienionych tolerancji nie stanowią wady towaru i nie chodzi także o dostawę innego towaru.

2. Standardy skuteczności filtracji (klasy filtracji) zostały określone według norm EN 779: 2012 oraz EN 1822: 2009.

§ 5 Warunki płatności

1. Odbiorca zobowiązany jest zapłacić Dostawcy Cenę kupna w terminie wskazanym we właściwej fakturze.

2. Odbiorca oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT oraz upoważnia Dostawcę do wystawienia faktury bez podpisu Odbiorcy.

3. Za dzień zapłacenia Ceny kupna uważa się dzień przypisania kwoty odpowiadającej Cenie kupna na rachunek bankowy Dostawcy wskazany w fakturze.

4. Jeżeli Odbiorca będzie pozostawał w zwłoce z zapłatą Ceny kupna, zobowiązany jest zapłacić Dostawcy odsetki za zwłokę w wysokości 0,3% z zaległej kwoty za każdy dzień zwłoki.

5. Termin płatności liczony jest od daty wystawienia faktury, chyba że faktura zawiera dokładny termin płatności.

§ 6 Dostawa oraz Odbiór towaru

1. Termin i miejsce dostawy towaru zostaną określone w Potwierdzeniu zamówienia.

2. Odbiór towaru zostanie potwierdzony na dokumencie dostawy lub innym podobnym dokumencie.

3. Z chwilą Odbioru towaru przechodzi na Odbiorcę niebezpieczeństwo uszkodzenia towaru.

4. Odpowiedzialność za rozładunek towaru ponosi Odbiorca. Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia towaru powstałe przy jego rozładunku.

5. Odbiorca zobowiązany jest do pisemnego zgłoszenia najdalej do 3 dni od Odbioru towaru wszelkich widocznych wad towaru, wad ilościowych, jak również niezgodności z umową.

6. Jeżeli Odbiorca nie zgłosi wady według poprzedniego ustępu Warunków, nie może już następnie dochodzić roszczeń z takich wad, tzn. po bezskutecznym upływie tego terminu Odbiorca traci prawa z tytułu wadliwego świadczenia odnośnie tychże wad.

7. W przypadku odmowy Odbioru towaru przez Odbiorcę bez porozumienia z Dostawcą Odbiorca zobowiązuje się uiścić Dostawcy wszelkie koszty związane z odmową Odbioru włącznie kosztów związanych z przechowaniem towaru do czasu jego Odbioru.

8. Jeżeli Odbiorca zamówi sobie u Dostawcy towar, taką swoją czynnością potwierdza, że został mu dostarczony wszelki towar wcześniej zakupiony (również na podstawie innych umów) u Dostawcy oraz że taki wcześniej dostarczony towar został zakupiony za cenę wskazaną we właściwiej fakturze.

§ 7 Zabezpieczenia

1. Prawo własności towaru przechodzi na Odbiorcę dopiero z chwilą pełnego zapłacenia Ceny kupna.

2. Do czasu pełnego zapłacenia Ceny kupna Odbiorca nie jest uprawniony dokonywać żadnych zmian w towarze, w szczególności nie może go sprzedać osobom trzecim ani w żaden sposób obciążyć. Jeżeli Odbiorca naruszy taki swój obowiązek, zobowiązuje się uiścić Dostawcy karę umowną w wysokości 20% z Ceny kupna towaru, z którym rozporządził w sprzeczności z niniejszym ustępem. Uzgodniona kara umowna nie uchybia prawu do odszkodowania.

3. Jeżeli Odbiorca sprzeda towar osobie trzeciej wcześniej, niż nabędzie prawo własności do towaru, zostanie to potraktowane jako pośrednictwo w sprzedaży w imieniu Dostawcy i na jego rachunek. Odbiorcy nie będzie jednak przysługiwało roszczenie do jakiegokolwiek wynagrodzenia.

4. Dostawca ma prawo nawet przed nabyciem prawa własności do towaru przez Odbiorcę dochodzić swojego roszczenia do zapłaty Ceny kupna we właściwym sądzie oraz żądać w stosunku do Odbiorcy zwrotu kosztów postępowania sądowego, ewentualnie egzekucyjnego.

5. Odbiorca zobowiązuje się kiedykolwiek na żądanie Dostawcy zabezpieczyć w odpowiedni sposób wierzytelność Dostawcy z tytułu zapłaty Ceny kupna.

§ 8 Odpowiedzialność za wady

Dostawca oświadcza, że dostarczony przez niego towar, który jest przedmiotem dostawy, jest wolny od jakichkolwiek wad fizycznych lub prawnych oraz że jest dostarczany w odpowiedniej jakości.

2. Dostawca odpowiada za wady, które ma towar w czasie Odbioru towaru. Jeżeli Odbiorcy udzielona jest gwarancja jakości towaru, Dostawca odpowiada za wady, które ujawnią się na towarze w terminie gwarancji. Termin gwarancji rozpoczyna zaś swój bieg od dnia Odbioru towaru przez Odbiorcę.

3. Jeżeli udzielona jest gwarancja jakości towaru, nie dotyczy ona wad spowodowanych użytkowaniem towaru w sposób, który pozostaje w sprzeczności z instrukcją obsługi, lub nieprawidłowym przechowywaniem towaru przez Odbiorcę.

4. Odbiorcy przysługują prawa z tytułu wadliwego świadczenia, jakie przyznaje mu kodeks cywilny.

  § 9 Odpowiedzialność

Strony umowy mogą zwolnić się od odpowiedzialności za niewykonanie obowiązków lub niewłaściwe wykonanie obowiązków, jeżeli jest ono następstwem Siły Wyższej

  § 10 Ochrona informacji

1. Strony umowy zobowiązują się do zachowania w tajemnicy wszelkich Informacji poufnych.

2. Strony umowy zobowiązują się do:

  • a. zachowania w tajemnicy wszelkich Informacji poufnych, to znaczy, że nie będą ich dalej rozpowszechniać lub reprodukować i nie udostępnią ich stronie trzeciej, chyba że zostanie uzgodnione inaczej. Równocześnie zobowiązują się zabezpieczyć, aby wszelkie odebrane dokumenty zawierające Informacje poufne były w rzetelny sposób przechowywane;
  • b. wszelkie Informacje poufne będą wykorzystywane tylko dla celów, dla których zostały im udzielone.

3. Strony umowy zobowiązują się ponadto nie wykorzystywać bez uprzedniej pisemnej zgody drugiej strony umowy Informacji poufnych w sposób sprzeczny z ich celem lub celem ich udzielenia dla swoich potrzeb lub na korzyść osób trzecich, z wyjątkiem przypadków, gdy skorzystanie lub udostępnienie Informacji poufnych będzie niezbędne do spełnienia celu umowy.

4. Obowiązek zachowania w tajemnicy Informacji poufnych nie dotyczy Informacji poufnych, które są sprawiedliwie żądane przez sąd, prokuraturę lub rzeczowo właściwy organ administracyjny na podstawie ustawy i są wykorzystane tylko w tym celu. Jeżeli nie będzie to pozostawało w sprzeczności z obowiązującymi przepisami prawnymi, strona umowy, która zostanie na podstawie postanowień ustawy zobowiązana do udostępnienia Informacji poufnych, zawiadomi bez zbędnej zwłoki i o ile to możliwe przed udostępnieniem Informacji poufnych drugą stronę umowy o tym fakcie, jak również o zakresie i warunkach danego udostępnienia.

5. Strony umowy zobowiązują się zabezpieczyć zachowanie Informacji poufnych w tajemnicy przez wszystkich swoich pracowników oraz pozostałe osoby, którym zostaną Informacje poufne przez daną stronę zgodnie z umową udzielone. Strona umowy, której pracownicy lub osoba, którym były Informacje poufne zgodnie z umową udzielone, naruszyli którekolwiek zobowiązanie w związku z obowiązkiem zachowania tajemnicy oraz przechowywaniem w tajemnicy Informacji poufnych wymienione w niniejszej umowie, ponosi za ich postępowanie pełną odpowiedzialność.

 § 11 Rozwiązanie umowy

1. Umowa może zostać rozwiązana w drodze pisemnego porozumienia stron umowy.

2. Umowa może zostać ponadto rozwiązana w drodze pisemnego wypowiedzenia przez którąkolwiek ze stron umowy, jeżeli druga strona umowy w istotny sposób naruszy lub systematycznie narusza swe obowiązki umowne wynikające z Warunków i nie podejmie działań naprawczych w terminie 3 dni od dnia doręczenia jej pisemnego wezwania drugiej strony umowy do ich podjęcia. Okres wypowiedzenia wynosi 1 miesiąc i rozpoczyna swój bieg pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym wypowiedzenie zostało doręczone drugiej stronie umowy.

3. Dostawca ma prawo do odstąpienia od niniejszej umowy w przypadku, gdy:

- Odbiorca pozostaje w zwłoce z zapłatą Ceny kupna przekraczającej 30 dni licząc od terminu płatności faktury;

- Odbiorca narusza interesy Dostawcy;

- w stosunku do Odbiorcy zostanie wszczęte postępowanie upadłościowe lub zostanie rozwiązany z likwidacją.

§ 12 Zwrot towaru

Odbiorca może zwrócić towar tylko za uprzednią pisemną zgodą Dostawcy.

§ 13 Właściwość sądu

Strony umowy zobowiązują się rozwiązywać wszelkie spory przede wszystkim polubownie. Jeżeli nie dojdzie do polubownego rozwiązania w terminie 10 dni licząc od wysłania drugiej stronie pisemnej propozycji polubownego rozwiązania, którakolwiek ze stron umowy może zwrócić się do właściwego sądu. Strony uzgodniły, że sądem właściwym miejscowo jest zgodnie z postanowieniami § 89a ustawy nr 99/1963 Dz. U., kodeksu postępowania cywilnego, z późniejszymi zmianami, sąd powszechny Dostawcy.

 § 14 Postanowienia końcowe

W stosunku do kwestii nieuregulowanych w niniejszych Warunkach oraz w umowie znajdą zastosowanie właściwe postanowienia przepisów prawnych Republiki Czeskiej, w szczególności zaś ustawa nr 89/2012 Dz. U., kodeks cywilny, z późniejszymi zmianami. Strony jednocześnie uzgodniły, że Konwencja NZ o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów (tzw. Konwencja Wiedeńska) nie będzie stosowana w przypadkach, gdy mogłaby znaleźć zastosowanie.

2. Jakichkolwiek zmian umowy lub Warunków można dokonywać tylko w drodze pisemnych i numerowych aneksów, które muszą być podpisane przez strony umowy.

3. W przypadku, gdy któreś z postanowień niniejszych Warunków okaże się być nieważnym, nieobowiązującym lub spornym albo któregoś postanowienia brak, fakt ten nie uchybia pozostałym postanowieniom Warunków. Zamiast danego postanowienia wstępuje postanowienie właściwego powszechnie obowiązującego przepisu prawnego, które swoim charakterem oraz celem najbardziej zbliżone jest zamierzonemu celowi niniejszej umowy.