Ogólne Warunki Gwarancji - Worki Filtracyjne

 1. Firma 1Filter s.r.o., zwana dalej Dostawcą gwarantuje zachowanie prawidłowych własności mechanicznych worka filtracyjnego na okres 12 miesięcy od daty zakupu.
 2. Udzielona przez Dostawcę gwarancja nie obejmuje uszkodzeń worków filtracyjnych powstałych na skutek:
  1. niewłaściwego obchodzenia się z workami, uszkodzeń mechanicznych przed ich użyciem oraz w trakcie użytkowania,
  2. eksploatacji niezgodnej z ustalonymi warunkami technicznymi, co może zostać stwierdzone na wykresach urządzeń kontrolnych,
  3. działania zbyt wysokich temperatur wcześniej nie uzgodnionych, ognia lub przeskoku iskier,
  4. zastosowania koszy wsporczych niewłaściwie wykonanych, nieodpowiednich, połamanych, skorodowanych, posiadających ostre krawędzie, itp. lub szkodliwego wpływu elementów metalowych, nie dostarczonych przez Dostawcę,
  5. zapieczenia, zaklejenia lub zatkania worków z przyczyn, które leżą poza strefą wpływów Dostawcy; zapieczenia worków wywołanych wilgocią, kondensacją lub reakcjami chemicznymi i fizycznymi (np. krystalizacją), zaklejenia worków spowodowanego niecałkowitym spalaniem, obecnością produktu lub gazu zawierającego olej,
  6. wystąpienia nie spalonych węglowodorów,
  7. prania bez pisemnej zgody Dostawcy,
  8. niezgodnej z warunkami technicznymi eksploatacji urządzenia, a w szczególności pracy w temperaturze nie przekraczającej 25°C od temperatury punktu rosy wody lub kwasu,
  9. przekroczenia zalecanej liczby wyłączeń instalacji wynoszącej nie więcej niż 4 razy w ciągu roku,
  10. przyczyn, na które Dostawca nie ma wpływu, jak np. niezgodne z umową użytkowanie instalacji filtracyjnej, chemiczne, hydrolityczne lub mechaniczne uszkodzenia worków filtracyjnych,
  11. mieszania worków Dostawcy z workami pochodzącymi z innych źródeł i/lub posiadających inne parametry.
 3. Wymiana lub naprawa części worków w okresie gwarancji nie ma wpływu na okres gwarancji pozostałych nie wymienionych lub naprawionych worków. Czas gwarancji na wymienione lub naprawione worki kończy się wraz z łącznym, uzgodnionym wcześniej okresem gwarancyjnym.
 4. Wymiana lub naprawa uszkodzonych worków odbywa się bezpłatnie.
 5. W przypadku zgłoszenia faktu zaistnienia usterek w eksploatacji filtra, wynikających z zastosowania oferowanego materiału filtracyjnego, dostawca zastrzega sobie prawo do sprawdzenia przyczyn wystąpienia usterek. W razie wystąpienia takich szkód, przedstawiciele Dostawcy otrzymują prawo do inspekcji instalacji. Zapewniona musi być odpowiednia ilość materiałów testowych do badań laboratoryjnych. Odbiorca dostarczy również pisemne materiały, które mogą być pomocne do stwierdzenia i wyjaśnienia szkody.
 6. Dostawca w uzgodnieniu z Odbiorcą ustali formę usunięcia usterek oraz uzgodni finansową odpowiedzialność za powstałą szkodę. Naprawy te będą bezpłatne po obustronnym uzgodnieniu, że przyczyna ich leży wyłącznie po stronie Dostawcy.
 7. Odpowiedzialność Dostawcy dotyczy wymiany lub naprawy worków i ogranicza się do wartości zrealizowanych przez Dostawcę dostaw i usług. Za koszty, które mogłyby nastąpić jako koszty następcze, przykładowo demontaż i montaż worków, utylizacja zużytych worków, przestoje produkcyjne itp., Dostawca nie ponosi odpowiedzialności.
 8. Odbiorca zobowiązany jest dostarczyć Dostawcy pisemną informację o dacie uruchomienia filtra w ciągu 20 dni od daty uruchomienia pod rygorem wygaśnięcia gwarancji.