Instrukcja jak wybierać filtry powietrza

Jak wybierać filtry

Jak wybrać dostawcę

Obecnie utrzymanie budynku jest bardziej techniczne niż kiedykolwiek i wymaga rzetelnych i kompetentnych partnerów. Zadaniem 1Filter jest kompleksowe działanie, którego celem jest filtracja powietrza, zapewniając jednocześnie wartość dodaną dla naszych klientów. My projektujemy, produkujemy, testujemy i dostarczamy filtry powietrza do użytkownika końcowego jak i do firm serwisowych. Jako profesjonalny partner handlowy jesteśmy w stanie zagwarantować terminowość dużych dostaw.

Poniżej znajduje się lista rzeczy do rozważenia przy wyborze filtrów i dostawców filtrów. Wybór odpowiedniego filtra jest najważniejszym czynnikiem ekonomicznym utrzymania jakości systemu wentylacyjnego, warto więc poświęcić trochę czasu na przemyślenia w tym względzie.

Ocena potrzeb z zakresu filtracji

W celu uzyskania jak najlepszych rezultatów filtracji, zainwestuj czas na wybór odpowiedniego filtra z pomocą eksperta. Znajdź odpowiedzi na co najmniej następujące ważne pytania:

 • Jakie miejsca / przestrzeń obsługuje system filtracji powietrza?
 • Jaka jest wymagana klasa filtracji obiektu?
 • Jakie rodzaje zanieczyszczeń są w otaczającym powietrzu?
 • Jakie są wymagania techniczne urządzeń wentylacyjnych, a także rodzaj i wielkość filtrów?

Kiedy prosisz o ofertę handlową

Upewnij się, że współpracujesz z wiarygodnym partnerem, który zna branżę. Od dostawcy filtrów powinno być wymagane między inne:

 • certyfikaty stron trzecich (np. Eurovent, VTT, Fiatec)
 • certyfikat jakości ISO 9001
 • certyfikat ISO 14001
 • doświadczenie w wykonywaniu profesjonalnej inspekcji systemu u klienta
 • szeroki zakres produktów i wysokich parametrów
 • gotowość do zaoferowania obliczenia kosztu życia produktu (LCC – Life CycleCost)
 • możliwość zaoferowania i prowadzenia regularnych szkoleń dla klientów

Testy i standardy filtrów HVAC

Norma EN 779: 2012

Norma EN 779 określa metody badań i klasyfikacje filtrów wstępnych (G1-G4), medium (M5, M6) i dokładnych (F7-F9). Norma EN 779 zawiera trzy różne metody badań w zależności od tego, jaka klasa filtra jest rozpatrywana.

Filtr wstępny

(G1-G4) jest testowany metodą grawimetryczną (zdolność zatrzymywania pyłu). Filtry są klasyfikowane według średniego zatrzymania pyłu testowego ASHRAE, aż do osiągnięcia ciśnienia końcowego 250 Pa.

Filtr medium

(M5-M6) są testowane pod względem zdolności separacji cząstek DEHS (aerozolu testowego). Skuteczność frakcyjna filtracji jest mierzona dla cząstek wielkości między 0,2 µm do 3 µm. Skuteczność filtracji mierzy się dla filtra czystego i po kilku fazach ładowania pyłem ASHRAE, aż do osiągnięcia ciśnienia końcowego 450 Pa. Klasyfikowane są filtry tylko w zależności od ich średniej wydajności dla cząstek 0,4 µm.

Filtry dokładne

(F7-F9) są testowane w ten sam sposób, co filtry medium, ale medium filtracyjne jest dodatkowo rozładowane elektrostatycznie izopropanolem w celu określenia skuteczności początkowej.

Klasyfikacja filtrów powietrza zgodnie z normą EN 779: 2012

Grupa

Klasa

Końcowy opór (Pa)

Średnie zatrzymanie (Am)

pył syntetyczny (%)

Średnia skuteczność (Em)

dla cząsteczek

0.4 μm ( %)

Minimalna skuteczność (ME)

dla cząsteczek

0.4 μm ( %)

Wstępne

G1

250

50 ≤ Am < 65

-

-

G2

250

65 ≤ Am < 80

-

-

G3

250

80 ≤ Am < 90

-

-

G4

250

90 ≤ Am

-

-

Medium

M5

450

-

40 ≤ Em < 60

-

M6

450

-

60 ≤ Em < 80

-

Dokładne

F7

450

-

80 ≤ Em < 90

35

F8

450

-

90 ≤ Em < 95

55

F9

450

-

95 ≤ Em

70

Jak wybierać filtry

 

EN 779: 2012 raport z badania

zawiera wyniki badań nowego filtra, krzywe wskazujące spadek ciśnienia, skuteczność zatrzymania (Am), skuteczność dla cząstek 0,4 µm (Em) w funkcji masy załadowania pyłem testowym, skuteczność początkowa (ME) przed rozładowaniem i po rozładowaniu elektrostatycznym próbki materiału filtra.

 

Jak wybierać filtry

 EUROVENT Klasyfikacja efektywności energetycznej

Reprezentując 25% ogólnej konsumpcji energii systemów HVAC, filtry powietrza odgrywają krytyczną rolę w redukcji kosztów utrzymania sytemu. Wydajne energetycznie filtry powietrza oferują znaczny wkład także dla inwestorów chcących osiągnąć cele dotyczące jakości energetycznej budynków oraz dla inicjatyw nZEB(net Zero EnergyBuilding). Eurovent stworzył nową metodologię klasyfikacji filtrów zgodnie z ich rocznym zużyciem energii, zwaną „Klasyfikacja efektywności energetycznej filtrów powietrza do wentylacji ogólnej”. Ta klasyfikacja wspiera klientów w wyborze najbardziej efektywnych energetycznie filtrów do wymagań ich systemów.

EN 13779 Klasyfikacja powietrza w pomieszczeniach i wymagania zdrowotne

Europejska norma EN 13779 powstała, aby zapobiec problemom zdrowotnym ludzi przebywających w budynkach niemieszkalnych powodowanym przez zanieczyszczone powietrze. EN 13779 określa jakość powietrza w pomieszczeniach (IDA) w zajmowanej strefie w 4 kategoriach.

Zastosowanie filtrów powietrza zgodnie z Rekomendacją Dobrej Praktyki normy EN 13779: 20071

 

Jakość powietrza zewnętrznego

Jakość powietrza wewnętrznego

IDA1 (wysoka)

IDA2 (średnia)

IDA3 (umiarkowana)

IDA4 (niska)

ODA1

(powietrze czyste)

F9

F8

F7

M5

ODA2

(pył)

F7 + F9

M6+F8

M5 + F7

M5 +M6

ODA3

(bardzo wysokie stężenia pyłu lub gazów)

F7 + GF2) + F9

F7 + GF2) +F9

M5 + F7

M5 + M6

1)definicje klas filtracji zgodnie z normą EN 779

2)GF – filtry fazy gazowej (filtry węglowe) i/lub filtry chemiczne

 • Z powodów zdrowotnych zaleca się używać filtracji dwustopniowej, minimalnie M5, ze wskazaniem na F7 w pierwszym stopniu. Minimalnie F7, ze wskazaniem F9 w drugim stopniu. Jeśli występuje tylko jeden stopień filtracji, minimalna zalecana klasa filtracji to F7.
 • Dla celów recyrkulacji powietrza zalecana minimalna klasa filtracji to M5.
 • Dla ochrony urządzeń instalacji należy stosować filtry klasy M5.
 • W środowisku miejskim jest ogólna rekomendacja do używania filtrów gazowych, filtry te powinny pracować z filtrami klasy F8 lub F9.
 • Wymiany filtrów powinny być robione nie tylko na podstawie optymalizacji ekonomicznych. Należy uwzględnić warunki, z pośród których spełnienie jednego wymaga wymiany filtrów powietrza:
  • Maksymalny okres pracy filtra 1 stopnia to 1 rok
  • Maksymalny okres pracy filtra 2 stopnia to 2 lata
  • Maksymalny okres pracy filtra do recyrkulacji to 2 lata
  • Osiągnięcie dopuszczalnego spadku ciśnienia filtra
 • Ze względów higienicznych filtry powinny być wymienione po sezonie głównym pylenia roślin i po sezonie grzewczym.

EN 1886 Przeciek powietrza w jednostce HVAC

Połączenie obudowa filtra / rama montażowa z filtrem powietrza musi być możliwie najbardziej szczelne, aby uniknąć przecieków powietrza poza filtrem. Wartość przeciekóww jednostce HVAC wyrażona jako procent całkowitej wartości przepływu powietrza i warunki pomiaru zostały określone w normie EN 1886.

Ciśnienie testowe i maksymalna wartość całkowita przecieku w układzie w zależności od klasy filtracji (%)

 

Klasa filtracji wg EN 779: 2012

 

Ciśnienie testowe (Pa)

 

Najwyższa akceptowana wartość przecieku (%)

M5

400

6

M6

400

4

F7

400

2

F8

400

1

F9

400

0,5

Standardy i klasyfikacja wg EN 1822. Filtry EPA, HEPA i ULPA

Jak wybierać filtry

Czyste pomieszczenie (clean room) wykonała firma Galvani srl, Włochy

Norma EN 1822-1: 2009 EPA, HEPA i ULPA

Normę EN 1822-1: 2009 stosuje się do filtrów powietrza wysokoskutecznych i bardzo niskiej penetracji używanych w zakresie wentylacji i kondycjonowania powietrza do procesów technologicznych np. czystych pomieszczeń, w przemyśle farmaceutycznym. Ustanawia ona procedurę określenia skuteczności filtra na podstawie metody zliczania cząsteczek (które w rzeczywistości pokrywają większą część potrzeb wykorzystania w rożnych zastosowaniach ) używając płynno- (alternatywnie stało-) cząsteczkowych aerozoli testowych i pozwala na zestandaryzowaną klasyfikację tych filtrów w wymiarze ich skuteczności lokalnej i całkowitej.

Klasyfikacja filtrów powietrza zgodnie z normą EN 1822: 2009

 

Grupa filtrów

 

Klasa filtra

Wartość całkowita

Wartość miejscowa

Skuteczność (%)

Penetracja (%)

Skuteczność (%)

Penetracja (%)

Grupa E EPA

E 10

≥ 85

≤ 15

…c

…c

E 11

≥ 95

≤ 5

…c

…c

E 12

≥ 99,5

≤ 0,5

…c

…c

Grupa H HEPA

H 13

≥ 99,95

≤ 0,05

≥ 99,75

≤ 0,25

H 14

≥ 99,995

≤ 0,005

≥ 99,975

≤ 0,025

Grupa U ULPA

U 15

≥ 99,999 5

≤ 0,000 5

≥ 99,997 5

≤ 0,002 5

U 16

≥ 99,999 95

≤ 0,000 05

≥ 99,999 75

≤ 0,000 25

U 17

≥ 99,999 995

≤ 0,000 005

≥ 99,999 9

≤ 0,0001

EN 14644: Stosowanie filtrów w pomieszczeniach czystych (cleanroom)

Filtry EPA, HEPA i ULPA służą do zapewnienia czystości powietrza w różnych wymagających zastosowaniach. Na przykład, w szpitalach,laboratoriach badawczych, technologii jądrowej, technologii wojskowej, mikroelektronice, przemyśle spożywczym i technologii kosmicznej. Klasyfikacja czystych pomieszczeń i innych kontrolowanych środowisk jest określona w normie EN ISO 14644. Czystość pomieszczenia jest oznaczona numerem klasyfikacji ISO. Oprócz klasyfikacji czystości pomieszczeń, norma ta dotyczy projektowania pomieszczeń czystych, budowy, testowania, obsłudze i monitoringu.

Klasa pomieszczenia ISO

Największa dopuszczalna liczba cząstek o podanej wielkości lub większych na m3 powietrza w pomieszczeniu

0,1 µm

0,2 µm

0,3 µm

0,5 µm

1 µm

5 µm

Klasa ISO 1

10

2

 

 

 

 

Klasa ISO 2

100

24

10

4

 

 

Klasa ISO 3

1 000

237

102

35

8

 

Klasa ISO 4

10 000

2 370

1 020

352

83

 

Klasa ISO 5

100 000

23 700

10 200

3 520

832

29

Klasa ISO 6

1 000 000

237 000

102 000

35 200

8 320

293

Klasa ISO 7

 

 

 

352 00

83 200

2 930

Klasa ISO 8

 

 

 

3 520 000

832 000

29 300

Klasa ISO 9

 

 

 

35 200 000

8 320 000

293 000

Wymiary cząstek

Typowe zanieczyszczenia, wielkość cząstek

Jak wybierać filtry

Początkowa skuteczność filtracji cząstek dla klasyfikacji wg EN 779: 2012

Rozmiar cząsteczek (μm)

Skuteczność filtracji (%)

G1

G2

G3

G4

M5

M6

F7

F8

F9

0.1

-

-

-

-

0- 10

5-15

25-35

35-45

45-60

0.3

-

-

-

0-5

5-15

10-25

45-60

65-75

75-85

0.5

-

-

0-5

5-15

15-30

20-40

60-75

80-90

90-95

1.0

-

0-5

5-15

15-35

30-50

50-65

85-95

95-98

> 99

3.0

0-5

5-15

15-35

30-55

70-90

85-95

> 98

> 99

> 99

5.0

5-15

15-35

35-70

60-90

90-99

95-99

> 99

> 99

> 99

10.0

40-50

50-70

70-85

85-98

> 98

> 99

> 99

> 99

> 99