Pliki do pobrania

Zanieczyszczenia powietrza zewnętrznego

Zanieczyszczenie powietrza zewnętrznego jest ważnym czynnikiem wpływającym na jakość powietrza w pomieszczeniach węwnętrzych. Poniżej znajdują się podstawowe informacje odnoszące się do zanieczyszczeń powietrza, ich charakter, pochodzenie i ilości.

KLASYFIKACJA ZANIECZYSZCZEŃ POWIETRZA ZEWNĘTRZNEGO

Problemy wynikające z zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego są szeroko opisywane w wielu publikacjach. Stanowią kluczową część wszystkich rozważań związanych z ochroną środowiska. Zanieczyszczenie atmosfery wpływa nie tylko na atmosferą, ale pośrednio na wszystkie elementy ekosystemu: ludzi, zwierzęta, rośliny, wodę, glebę i krajobraz. Zanieczyszczenia powietrza zewnętrznego są także istotnym problemem wpływającym na jakość powietrza wewnętrznego. Jednak zastosowanie odpowiedniej liczby poprawnie dobranych filtrów powietrza pozwala na zatrzymanie większości zanieczyszczeń. A zatem podstawą doboru filtrów powietrza musi być znajomość rodzajów zanieczyszczeń występujących w środowisku zewnętrznym otaczającym klimatyzowany budynek, ich wielkości i innych cech fizyko-chemicznych, jak również wymagań dotyczących warunków czystości powietrza wewnętrznego, zależnie od przeznaczenia obiektu. Poniżej przedstawiono podstawowe informacje dotyczące rodzajów zanieczyszczeń powietrza zewnętrznego, ich pochodzenia oraz wielkości. Zanieczyszczenia powietrza zewnętrznego można podzielić na dwie grupy:

 • zanieczyszczenia pochodzenia naturalnego
 • zanieczyszczenia antropogenne (powstające w wyniku działalności ludzi)

NATURALNE ŹRÓDŁA ZANIECZYSZCZEŃ

 • wybuchy wulkanów
 • wietrzenie pustyń
 • pożary lasów i stepów
 • odparowywanie z powierzchni mórz i oceanów
 • erozja gleb i skał
 • przemiany fizyko-chemiczne (cząstki utworzone z zanieczyszczeń gazowych powstających w wyniku rozkładu substancji organicznych, np. z procesów gnilnych

SZTUCZNE (ANTROPOGENNE) ŹRÓDŁA ZANIECZYSZCZEŃ

 • zakłady przemysłowe (elektrownie kondensacyjne, elektrociepłownie, kotłownie, huty, zakłady przemysłowe, itp.)
 • transport zmotoryzowany
 • inne źródła będące następstwem działalności ludzi

WŚRÓD ZANIECZYSZCZEŃ ANTROPOGENNYCH ROZRÓŻNIA SIĘ

 • zanieczyszczenia stałe, np.
 • popioły i sadze
 • pyły mineralne, metaliczne i organiczne powstające przy ścieraniu (np. asfaltowych nawierzchni dróg)
 • chemiczne środki ochrony roślin i nawozy sztuczne
 • rdza i tlenki metali
 • pyły radioaktywne i produkcyjne (np. pyły z cementowni)
 • zanieczyszczenia ciekłe, np.
 • płynne środki ochrony roślin, dostające się do powietrza w czasie opryskiwania
 • drobne cząstki wody unoszące się w postaci mgły, które mogą być toksyczne ze względu na rozpuszczanie się w wodzie wielu gazów, a także substancji stałych
 • zanieczyszczenia gazowe, np
 • substancje lotne powstające podczas spalania

GŁÓWNE ZANIECZYSZCZENIA POWIETRZA ODDZIAŁYWUJĄCE NEGATYWNIE NA ZDROWIE I LUDZI

 • tlenek węgla
 • dwutlenek węgla
 • dwutlenek siarki
 • tlenki azotu
 • amoniak
 • związki organiczne (weglowodory)
 • czteroetylenek ołowiu
 • metale ciężkie
 • azbest
 • freony
 • mikroorganizmy
 • izotopy promieniotwórcze
 • pyły

Tabela 1. Ilości podstawowych zanieczyszczeń naturalnych i antropogennych

Rodzaj zanieczyszczenia

Ilość zanieczyszczeń emitowanych ze źródeł

naturalnych

sztucznych

t/rok

t/rok

Dwutlenek węgla

7·1010

1,5·1010

Tlenek węgla

--

2·108

Dwutlenek siarki

1,42·108

1,03·108

Związki azotu

1,4·109

6,5·107

Pył

(0,77÷1,2)·109

(0,1÷0,2)·109

Czytaj więcej