Pliki do pobrania

Wilgotność względna

Wilgotność powietrza i jej poziom ma duży wpływ na elementy układu filtracji. Ten dokument przedstawia temat wilgotności powietrza, jej definicje, wzory i typowe zależności z nią związane w układzie HVAC.

Wilgotność względna to stosunek rzeczywistej zawartości pary wodnej znajdującej się w powietrzu do maksymalnej, jaką może zawierać powietrze w określonej temperaturze bez jej skroplenia (stan nasycenia). Wilgotność względna obrazuje ilość zawartej w powietrzu pary wodnej w zależności od warunków panujących w pomieszczeniu m.in. temperatury i ciśnienia. Wilgotność powietrza określana jest w procentach. Wilgotność względna jest wartością stałą jedynie w określonych parametrach. Na przykład ta sama zawartość pary wodnej w powietrzu przy temperaturze -10 stopni sprawi, że wilgotność względna może wynosić 90%, a w temperaturze +20 stopni będzie równa 10%. Czyli im chłodniej w pomieszczeniu tym wilgotność względna jest większa i tym łatwiej para wodna wykrapla się w najchłodniejszych miejscach. Miarę wilgotności powietrza, jaką jest wilgotność względna (oznaczana najczęściej jako f), którą definiuje się jako:

f = (e/E) * 100 [%],

informującą w jakim procencie, w stosunku do maksymalnie możliwego w danej temperaturze (tj. temperaturze, w której zmierzono e) powietrze jest nasycone parą wodną. Zauważmy, że w różnych temperaturach powietrza taka sama wartość wilgotności względnej (np. 50%) będzie oznaczała zupełnie rożne ilości pary wodnej znajdującej się w powietrzu. Maksymalną ilość pary wodnej, jaką jest w stanie zawierać powietrze w danej temperaturze określa się mianem prężności maksymalnej lub prężnością pary nasyconej, niekiedy prężnością nasycenia i oznacza zazwyczaj symbolem E. Prężność pary wodnej, jaka występuje w danej chwili w powietrzu nazywa się prężnością aktualną i oznacza zazwyczaj symbolem e.

DEFINICJE

Wilgotność względna – stosunek ciśnienia cząstkowego pary wodnej zawartej w powietrzu do ciśnienia nasycenia, określającego maksymalne ciśnienie cząstkowe pary wodnej w danej temperaturze

Wilgotność względna – stosunek aktualnej zawartości pary wodnej w powietrzu do zawartości tejże pary, jaką miałoby to powietrze w tej samej temperaturze w stanie nasycenia, zwykle wyrażana w procentach.

Wilgotność bezwzględna – masa pary wodnej wyrażona w gramach zawarta w 1m3powietrza.

Wilgotność właściwa – masa pary wodnej wyrażona w gramach zawarta w 1 kg powietrza (powietrza ważonego razem z parą wodną)

Wilgotność względna – stosunek rzeczywistej zawartości pary wodnej znajdującej się w powietrzu do maksymalnej, jaką może zawierać powietrze w określonej temperaturze bez jej skroplenia (stan nasycenia).

Wilgotność względna jest niemianowana i zawiera się w przedziale od 0 do 1, często wyrażana w procentach (100% = 1). Wilgotność względna równa 0 oznacza powietrze suche, zaś równa 1 oznacza powietrze całkowicie nasycone parą wodną. Przy wilgotności względnej równej 1 oziębienie powietrza daje początek skraplaniu pary wodnej.

Czytaj więcej