Ogólne Warunki Gwarancji - Filtry Powietrza

 1. Firma 1Filter s.r.o. zwana dalej Dostawcą udziela Odbiorcy gwarancji sprawnego działania produktu sprzedanego przez Dostawcę, zwanej dalej Gwarancją na okres 12 miesięcy licząc od dnia, w którym produkt został wydany Odbiorcy.
 2. W ramach Gwarancji Dostawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia wad fizycznych produktu, lub do dostarczenia produktu wolnego od wad, jeżeli wady te ujawnią się w terminie określonym w punkcie 1.
 3. Usunięcie wad fizycznych produktu lub dostarczenie produktu wolnego od wad w ramach Gwarancji nastąpi w ciągu 30 dni, licząc od dnia pisemnego zawiadomienia Dostawcy przez Odbiorcę o wystąpieniu wad produktu.
 4. Warunkiem wykonania przez Dostawcę obowiązków wynikających z Gwarancji jest przedstawienie przez Odbiorcę faktury potwierdzającej zakup produktu przez Odbiorcę u Dostawcy.
 5. Jeżeli w następstwie wykonania przez Dostawcę obowiązków wynikających z Gwarancji Odbiorca otrzymał zamiast produktu wadliwego produkt wolny od wad lub też zostały dokonane istotne naprawy produktu objętego Gwarancją, przewidziany w punkcie 1 okres obowiązywania Gwarancji biegnie od chwili otrzymania przez Odbiorcę produktu pierwotnie zakupionego.
 6. Gwarancja nie obejmuje:
  1. uszkodzeń produktu spowodowanych niewłaściwym korzystaniem z produktu, co dotyczy również jego instalacji, konserwacji oraz sposobu przechowywania
  2. uszkodzeń produktu spowodowanych jego użytkowaniem w sposób niezgodny z przeznaczeniem
  3. uszkodzeń produktu spowodowanych korzystaniem przez użytkownika z niewłaściwych materiałów eksploatacyjnych
  4. uszkodzeń produktu spowodowanych w następstwie dokonania jego naprawy, przeróbek lub zmian konstrukcyjnych przez osoby inne niż Dostawca lub jego upoważniony przedstawiciel obsługi
  5. uszkodzeń produktu spowodowanych przez czynniki zewnętrzne
 7. Dostawca udziela Gwarancji, o której mowa w punkcie 1, pod warunkiem zapłacenia Dostawcy przez Odbiorcę całej należności za produkt.
 8. W przypadku nieuzasadnionego żądania Odbiorcy dokonania przez Dostawcę naprawy lub wymiany produktu, Odbiorca poniesie wszelkie koszty związane z naprawą lub wymianą produktu. Za nieuzasadnione żądanie naprawy lub wymiany produktu będzie uważane w szczególności żądanie usunięcia uszkodzeń lub dokonania czynności nieobjętych Gwarancją, jak również żądanie dokonania naprawy lub wymiany produktu pomimo utraty uprawnień z Gwarancji.
 9. Produkty sprzedawane, lecz nie produkowane przez Dostawcę, objęte są gwarancją w zakresie w jakim producent udzielił na nie gwarancji Dostawcy lub bezpośrednio Odbiorcy.
 10. W zakresie nieuregulowanym w Szczegółowych Warunkach Gwarancji, zastosowanie mają powyższe postanowienia.